Veiligheid


Veiligheid

We krijgen regelmatig vragen of opmerkingen over wat een LOTUS®slachtoffer nu precies kan en mag spelen.

Uitgangspunt in deze is hetzelfde als in de Eerste Hulp: "Let op gevaar !!!". Mocht u na het lezen van onderstaande tekst nog vragen hebben, dan kunt je ten alle tijden contact met onze instructeurs LOTUS® contact opnemen.

De veiligheid van het LOTUS®slachtoffer

Aandachtspunten:

• Breng uzelf niet in gevaarlijke situaties. Neem voldoende maatregelen voor eigen veiligheid en die van
  anderen. Kijk altijd of er een weg is voor u en anderen om uit een gevarenzone te ontsnappen. Neem ruim   de tijd om dit uit te zoeken.

• Ga niet zonder meer in een met rook gevulde ruimte liggen. Ga na waardoor de rook wordt veroorzaakt.
  Ga niet in een ruimte met rook liggen zonder toereikende adembescherming.

• Kijk uit voor bepaalde ensceneringen, zoals glasscherven, stukken (scherp) ijzer, scherpe voorwerpen
  enzovoort.

• Laat u niet zonder meer gebruiken als drenkeling. Het gevaar van onderkoeling is al gauw aanwezig. Sta
  erop dat er (ook) voor u speciale beschermende kleding is.

• Kijk uit bij brandweer-oefeningen. Bij bewusteloze slachtoffers kunnen brandweerlieden per ongeluk tegen    uw hoofd schoppen. Ga niet achter een deur liggen. Tijdens het vervoer kan een ademluchtmasker
  onzacht tegen uw hoofd stoten.

• Gebruik geen huid-onvriendelijke grime-materialen. Dit geldt met name voor crème en lijm. Soms is men
  allergisch voor bepaalde grime-materialen. Controleer daarom zorgvuldig of u ertegen kunt. Zo niet,
  gebruik dit materiaal dan niet en probeer ander materiaal.

• Lees altijd vooraf de etiketten op flesjes en potjes.

• Pas op voor het inademen van giftige dampen (bijvoorbeeld bij het branden van lijm voor een derde graads
  verbranding).

• Neem geen capsules met bloedpoeder of ander grime-materiaal in uw mond als u niet weet of dit is
  goedgekeurd.

• Gebruik geen wasbenzine, terpentine of andere huid-onvriendelijke stoffen om grime te verwijderen.

• Let erop dat de Eerste Hulpverlener geen vloeistof, suiker(klontjes) of andere voorwerpen in uw mond stopt   tijdens het uitbeelden van bewusteloosheid. Maak een afspraak met de arts-docent en/of
  instructeur Eerste Hulp dat er tijdig wordt ingegrepen.

• Laat niet toe dat de Eerste Hulpverlener slagaders daadwerkelijk dichtdrukt of dat de Heimlich-methode  (buikstoot)   wordt toegepast.

• Zorg ervoor dat bij vervoer over een trap of vanuit een toren of iets dergelijks altijd een persoon aanwezig is   die de veiligheid tijdens het vervoer in de gaten houdt.

• Controleer voor de aanvang van een les of oefening of de Eerste Hulpverleners en andere hulpverleners op      de hoogte zijn van het codewoord 'NO PLAY'. Het kan uw leven redden.

 

 20-05-2015   

LOTUS®KRING “de Lotusbloem” HarderwIJK